中BOB彩票联重科升降机新款(õ©¡ÞüöÚçìþºæµ

作者:BOB彩票发布时间:2023-04-27 07:00

中联重科升降机新款

BOB彩票Þ»¡Úƒ│µÆ¡µèÑÕɼµû░Úù╗þé╣Õç╗µÆ¡µö¥µÇºÞâ¢Úàìþ¢«ÔùÅ4Þèé32.6mÔÇ£UÔÇØÕ×ïõ©╗Þçé,Õà¿õ╝©Þçéµ£ÇÕñºÞÁÀÚçìÚçÅ4.8t;ÔùÅõ©╗Þçéµ£ÇÕñºÞÁÀÕìçÚ½ÿÕ║ª33m,ÚàìÕë»Þçéµ£ÇÕñºÞÁÀÕìçÚ½ÿÕ║ª38m,µö»Þà┐µ¿¬ÞÀ¿6.2m├ùþ║ÁÞÀ¿4.9m,ÕÉèÚ½ÿÕÉèÞ┐£Þâ¢ÕèøÕ╝║;ÔùÅõ©¡Þüö中BOB彩票联重科升降机新款(õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║þöÁÞÀ»Õø¥)õ©¡ÞüöÚçìþºæÞéíõ╗¢µ£ëÚÖÉÕà¼ÕÅ©ÕøøÕÀØÕêåÕà¼ÕÅ©,ÕøøÕÀØþ£üµêÉÚâ¢Õ©éµ¡ªõ¥»Õî║µ¡ªþºæõ©£ÕøøÞÀ»Õìüõ©âÕÅÀ,õ©╗Þªüþ╗ÅÞÉÑÕíöÕÉè,µû¢ÕÀÑþöÁµó»,ÕíöÕ╝ÅÞÁÀÚçìµ£║,µû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║,Õíöµ£║

8µ£ê8µùÑ,õ©¡ÞüöÚçìþºæÕ╣ÂÞ┤¡Õà¿þÉâÞæùÕÉìÕìçÚÖìµ£║õ╝üõ©ÜÔÇöÔÇöÞìÀÕà░RaxtarÕà¼ÕÅ©þÜäþ¡¥þ║ªõ╗¬Õ╝ÅÕ£¿õ©èµÁÀÚçæÞîéÕñºÕĪõ©¥ÞíîÒÇéõ©¡ÞüöÚçìþºæµ£ƒµ£øÕǃµ¡ñµëôÚÇáµêÉÕà¿þÉâµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║ÚóåÕƒƒ,Þ┐øõ©Çµ¡ÑÕ╝║ÕîûÕàÂÞÁÀÚçìµ£║Õà¿þÉâ

Õç║þ╗BOB彩票ôµ©àÞ»üµÿÄ:µ╣ûÕìùÕç║Õö«22Õ╣┤õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑþöÁµó»2ÕÅ░Ú½ÿÕ║ªÕÉä60þ▒│,ÕÀÑÕ£░Õü£ÕÀÑ,Þ«¥Õñçõ¢┐þö¿µùÂÚù┤2õ©¬µ£êÒÇé9.9µêɵû░ÒÇéÚØóÞ««µ╣ûÕìù-Úò┐µ▓Öµÿ¿Õñ®Õç║Õö«20Õ╣┤õ©¡ÞüöÕÅÿÚóæþöÁµó»õ©ÇÕÅ░µû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║,Ú½ÿÕ║ª60þ▒│ÚÜŵùµÅÉÞ┤º

中BOB彩票联重科升降机新款(õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║þöÁÞÀ»Õø¥)


õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║þöÁÞÀ»Õø¥


µ£║Õ×ïÕ║ôþëêÕØùÕÅ»õ╗Ñõ║åÞºúÕ¢ôÕëìÕ©éÕ£║õ©¡,ÒÇÉõ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║SC200/200Õƒ║þíÇÒÇæþø©Õà│þÜäµ£║µó░Þ«¥Õñçõ┐íµü»,Õîàµï¼ÕàÂÕ×ïÕÅÀÒÇüÕÅéµò░ÒÇüµ£║Õ×ïõ╗ïþ╗ìÒÇüÕôüþëîõ╗ïþ╗ìÒÇüµû░µ£║õ╗Àµá╝õ┐íµü»þ¡ë;þ▓¥Õ¢®ÞºåÚóæþëêÕØùõ©║µé¿µöÂÚøåõ║åÒÇÉõ©¡ÞüöÚçìþºæ

µá╣µì«ÕàÀõ¢ôÕ×ïÕÅÀÞÇîÕ«Ü´╝îÕñºÕñܵò░õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║µôìõ¢£ÕÅ░Úâ¢Þ⢵ÿ¥þñ║200Õ¡ùõ╗Ñõ©èÚçìÚçÅ´╝îõ¢åõ╣ƒµ£ëõ©Çõ║øÕ×ïÕÅÀÕŬÞ⢵ÿ¥þñ║150Õ¡ùõ╗Ñõ©èþÜäÚçìÚçÅ´╝îÞ»ÀµƒÑþ£ïÞ»┤µÿÄõ╣ªµêûÞüöþ│╗ÕêÂÚÇáÕòåõ╗ÑÞÄÀÕÅûµø┤ÕñÜõ┐íµü»ÒÇé

µû╣µùѵÄÆÞíîõ©║µé¿µò┤þÉåõ║åµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║Õô¬õ©¬þëîÕ¡ÉÕÑ¢,ÕêåÕê½µ£ëõ©¡ÞüöÚçìþºæ/ÒÇüÕ¥ÉÕÀÑ/XCMGÒÇüÕ«ëÕê®Ú®¼ÞÁ½/AlimakÒÇüµû╣Õ£å/ÒÇüÕ╣┐ÞÑ┐Õ╗║µ£║ÒÇüÕç»ÕìÜ/CABRÒÇüõ©¡Õ╗║µ£║µó░ÒÇüSCMÒÇüµ▒ƒµ▒ëÕ╗║þ¡æÒÇüÕñºµ▒ëþºæµèÇ/DAHAN

中BOB彩票联重科升降机新款(õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║þöÁÞÀ»Õø¥)


µû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║ÕôüþëîÕñºÕà¿ÒÇÉÕôüþëîÕ║ôÒÇæ,µÅÉõ¥øµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║Þíîõ©ÜþÜäþ╗ØÕñºÚâ¿ÕêåÕç║ÕÉìþÜäÕôüþëîµöÂÕ¢òÕ▒òþñ║,õ©║µé¿õ║åÞºúµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║µ£ëÕô¬õ║øÕôüþëîõ¢£ÕÅéÞÇâ,õ╗Ñõ©ïÕåàÕ«╣Õ▒òþñ║µÿ»Õƒ║õ║Äþ¢æþ½Öµò░µì«Õ║ôµöÂÕ¢òÕôüþëîþÜäÕ«óÞºéõ¢ôþÄ░,õ©ìõ╗úÞí¿Þíîõ©Ü中BOB彩票联重科升降机新款(õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑÕìçÚÖìµ£║þöÁÞÀ»Õø¥)µ£¼õ©BOB彩票ôÚóÿõ©║þ¡æÚ¥ÖÕ¡ªþñ¥õ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑþöÁµó»õ©ôÚóÿ,Õà¿Úâ¿ÕåàÕ«╣µØÑÞç¬õ©Äþ¡æÚ¥ÖÕ¡ªþñ¥Þ«║ÕØøþ¢æÕÅïÕêåõ║½þÜäõ©Äõ©¡ÞüöÚçìþºæµû¢ÕÀÑþöÁµó»þø©Õà│õ©ôõ©ÜÞÁäµûÖÒÇüõ║ÆÕè¿Úù«þ¡öÒÇüþ▓¥Õ¢®µíêõ¥ï,þ¡æÚ¥ÖÕ¡ªþñ¥Þ«║ÕØøÞüÜÚøåõ║å1300õ©ç